Pravděpodobný text po obvodu pečeti: sigillum joanni smirzicz - Jakub Vácha

Bartoloměj Paprocký z Hlohol ve svém díle Diadochos o rodu Smiřických píše:

 

Starodávný jest ten rod v Čechách, kteréhožto první kmen pošel vlastně z národu toho a ne z jiného. Páni z téhož pocházející užívají půl bílého a půl černého pole a helmu otevřeného, na němž se skví koruna královská, a z ní se vyzdvihují dvě křídla orlí jedno za druhým stojíce, tak že z vrchu je bílé a zespod černé: ale zato se vyhledati nemůže pro starožitnost erbu toho, od toho, kterého času a pro kterou příčinu nadán jest, tak pro téhož sprostost dávným oněm pánům obyčejnou snadno se porozuměti může, že oni dávní králové a knížata slovanská prvního předka rodu toho takovým znamením rytířským ozdobili, jehožto potomci nápodobně se ctnosti vždy přidržovali, pánům svým věrnosti statečně zachovávali se, a rady moudré týmž wedlé ukazovány potřeby předkládajíce, ač že pro nešetrnost historiků českých jejich slavné zprávy nejsou všude připomenuté. (a jestliže jsou poznati se nemůže, toholi rodu předků přináležejí, čili onoho, poněvadž oni o činech někoho vypravují, jméno nesprávné dokládají, a jiné tituly z kterých rod od rodu seznán bývá zamlčují), s tím ten rod ale i mnohé jiné k veliké křivdě přivedli. Nicméně což se tolik z některých pamětí o předcích rodu často jmenovaného naleznouti mohlo, to se s listy císařů a králů římských a českých, počínajíc od několik set let, krátce ale pravdivě ukáže. Ti erbové tomu nápodobní někdy od jednoho předka pošli, ale zde se činí řeč o rodu pánů Smiřických.

Pečeť Jana ze Smiřic přivěšená na listině z 13. října 1446.

SOA Třeboň, Cizí statky Třeboň II,

inv. č. 430, sign. III 252 I.

©GJS